oz@poor.sk

Predmet činnosti: Poskytovanie štipendií pre študujúcich mladých ľudí z Rodiny Poórovej

Orgány združenia

Orgány občianskeho združenia príslušníkov príbuzenstva s priezviskom Poór

Zhromaždenie:
tvoria všetci príslušníci rodiny Poór po dovŕšení veku 18 rokov (muži i ženy)

Výbor združenia:
Ing. Ľubomír Poór, predseda
Jozef Poór, podpredseda
Ing. Alexander Poór, pokladník
Marián Poór, tajomník
Arpád Poór, hospodár

Kontrolná komisia:
Kristína Poórová, predseda
Erik Poór, člen
Zuzana Poórová, člen

TOP

Rodinná kaplnka na cintoríne

Postavená zakladateľom „nadácie“ na podporu študujúcich z rodiny pánom Ladislavom Poórom (1826-1896) a jeho manželkou Teréziou , rod. Szabo koncom 19-teho storočia.
Združenie chce napĺňať odkaz zakladateľa , ktorý je v kaplnke pochovaný a preto iniciovalo v roku 2016 zameranie a zápis kaplnky do katastra nehnuteľností.

V rokoch 2019 – 2021 boli postupne vykonané reštaurátorské práce na jej opravu tak aby sa stala dôstojným miestom na odpočinok príslušníkov rodiny Poórovej. Oprava bola náročná a fiancovaná z prostriedkov združenia .

Bližšie informácie o rekonštrukcii najdete TU … Oprava kaplnky 2019-2021

TOP

Pamätník Panenky Márie

Zakladateľ Ladislav Poór s manželkou Teréziou ako silne veriaci si uctili Pannu Mária a dali postaviť pamätník na jej počeť. Je umiestnený pod kostolným múrom a prístupný priamo z mesta Senec. Postupne sa stal obľúbeným miestom nielen členov rodiny ale i ostatných veriacich , z ktorých mnohý umiestňovali a umiestňujú tabuľky s poďakovaním Panne Márii za jej podporu a pomoc.

TOP

Rodokmeň rodiny

Výbor nášho združenia už viac rokov pracuje na „rodokmeni rodiny“. Zakladateľom nášho rodokmeňu bol pán Georgius (Juraj) Poór, +1661- 1730, ktorý spoločne s bratom Štefanom dostali za zásluhy v boji proti Turkom titul „Zeman“ a právo nosiť rodový erb. Práve jedným z jeho potomkov je aj pán Ladislav, ktorý založil nadáciu na podporu študentov z radov rodiny. Na rodokmeni sa neustále pracuje a v súčasnosti obsahuje niekoľko sto osôb. Práca je o to náročnejšia, že sa mnohé matriky stratili a zistenie údajov je náročne a niekedy aj nemožné. Vzhľadom na obrovské množstvo v súčasnosti žijúcich potomkov, ktorí síce pôvodne pochádzali zo Senca a okolia, ale teraz už bývajú nielen v Bratislave a okolí, ale i v Trnave, Galante , Maďarsku či niektorí aj emigrovali v minulosti do Ameriky, je ukončenie jej členov skoro nemožné. Nebráni nám to však aby sme neustále hľadali a dopĺňali nových a nových „nájdených“ členov nášho rodokmeňu.

Budeme veľmi radi ak niekto z Poórovcov či ich potomkov po prečítaní týchto riadkov sa bude kontaktovať aby sme ho mohli zaradiť na prílušné miesto v rodokmeni.

TOP

Pravidlá pre poskytovanie štipendií

V zmysle stanov „Občianskeho združenia príslušníkov príbuzenstva s priezviskom Poór“ sú členom združenia resp. ich študujúcim deťom poskytované štipendiá. Nárok na tieto štipendiá vzniká štúdiom na strednej, nadstavbovej, SOU s maturitou, bakalárske štúdium alebo vysokej škole s akreditáciou.

1. Počet žiadateľov nie je obmedzený
2. Žiadosť treba podať do 15. októbra príslušného roku, spolu s doloženým koncoročným vysvedčením, (pri VŠ sú to doklady o absolvovaní ročníka, resp. doklad o priznaní akademického titulu).
3. Štipendium sa priznáva spätne za uplynulý školský rok.
4. Štipendium je možné priznať maximálne do veku 35 rokov.
5. Výška štipendia je stanovená podľa finančnej situácie združenia v danom roku
6. Kritériá pre rozhodovanie sú:
a) učebný prospech
b) nepriaznivá sociálna situácia
c) iné (napr. aktívna práca v združení)
7. Na priznanie štipendia nie je právny nárok a proti rozhodnutiu o priznaní resp. nepriznaní štipendia nie je v rámci zhromaždenia odvolanie
8. V zmysle uvedených zásad o priznaní štipendia rozhoduje výbor OZ najneskôr do 31. decembra daného roku. O priznaných štipendiách informuje výbor na zasadnutiach zhromaždenia.

Tieto pravidlá boli odsúhlasené na zasadnutí zhromaždenia dňa 20. mája 2017

Ing. Ľubomír Poór
predseda združenia

 Kontaktná adresa na doručovanie žiadostí: Alexander Poór, Majerská 9, 900 29 Nová Dedinka,
tel : 0911 536556, email: ingalexanderpoor@gmail.com

TOP

STANOVY

STANOVY

Občianskeho združenia príslušníkov príbuzenstva s priezviskom Poór

Článok I .
Názov Združenia

Občianske združenie príslušníkov príbuzenstva s priezviskom Poór

Článok I I .
Sídlo Združenia

Sídlom Združenia je Pribinova 19, 903 01 Senec

Článok I I I .
Cieľ a predmet činnosti

Cieľom činnosti Združenia je nadviazať na šľachtenú činnosť základiny a na tradíciu “Rodinnej študijnej základiny Ladislava Poóra a jeho manželky Terézie rodenej Szabó“, založenej na základe spoločného testamentu, …

TOP