oz@poor.sk

Predmet činnosti: Poskytovanie štipendií pre študujúcich mladých ľudí z Rodiny Poórovej

Pravidlá pre poskytovanie štipendií

V zmysle stanov „Občianskeho združenia príslušníkov príbuzenstva s priezviskom Poór“ sú členom združenia resp. ich študujúcim deťom poskytované štipendiá. Nárok na tieto štipendiá vzniká štúdiom na strednej, nadstavbovej, SOU s maturitou, bakalárske štúdium alebo vysokej škole s akreditáciou.

1. Počet žiadateľov nie je obmedzený
2. Žiadosť treba podať do 15. októbra príslušného roku, spolu s doloženým koncoročným vysvedčením, (pri VŠ sú to doklady o absolvovaní ročníka, resp. doklad o priznaní akademického titulu).
3. Štipendium sa priznáva spätne za uplynulý školský rok.
4. Štipendium je možné priznať maximálne do veku 35 rokov.
5. Výška štipendia je stanovená podľa finančnej situácie združenia v danom roku
6. Kritériá pre rozhodovanie sú:
a) učebný prospech
b) nepriaznivá sociálna situácia
c) iné (napr. aktívna práca v združení)
7. Na priznanie štipendia nie je právny nárok a proti rozhodnutiu o priznaní resp. nepriznaní štipendia nie je v rámci zhromaždenia odvolanie
8. V zmysle uvedených zásad o priznaní štipendia rozhoduje výbor OZ najneskôr do 31. decembra daného roku. O priznaných štipendiách informuje výbor na zasadnutiach zhromaždenia.

Tieto pravidlá boli odsúhlasené na zasadnutí zhromaždenia dňa 20. mája 2017

Ing. Ľubomír Poór
predseda združenia

 

Kontaktná adresa na doručovanie žiadostí: Alexander Poór, Majerská 9, 900 29 Nová Dedinka,
tel : 0911 536556, email: ingalexanderpoor@gmail.com