oz@poor.sk

Predmet činnosti: Poskytovanie štipendií pre študujúcich mladých ľudí z Rodiny Poórovej

Stanovy

Občianskeho združenia príslušníkov príbuzenstva s priezviskom Poór

Článok I .
Názov Združenia

Občianske združenie príslušníkov príbuzenstva s priezviskom Poór

Článok I I .
Sídlo Združenia

Sídlom Združenia je Pribinova 19, 903 01 Senec

Článok I I I .
Cieľ a predmet činnosti

Cieľom činnosti Združenia je nadviazať na šľachtenú činnosť základiny a na tradíciu “Rodinnej študijnej základiny Ladislava Poóra a jeho manželky Terézie rodenej Szabó“, založenej na základe spoločného testamentu, spísaného vtedajším bratislavským verejným notárom v Senci pod jednacím číslom 487/1885 dňa 8.11.1886.pod bodom 10,odsek V., ktoré znelo:
“V Senci popri ceste pod vinohradmi ,od konca pozdĺž Burianovského majetku sa nachádzajúci náš majetok, pozostávajúci zo 63-64 (šesťdesiat tri – šesťdesiat štyri uh. jutár, ponechávame ako za študijnú základinu pre katolícku Poórovú rodinu, alebo po jej prípadnom vymretí pre iných, volajúcich sa menom Poór“.
Zakladajúca listina rodinnej študijnej základiny bola aprobovaná úradom bratislavského podžupana na riadnom zasadnutí správneho orgánu bratislavskej župy 18.2.1913,pod.č.2903/1913.

Rodinná študijná základina Ladislava Poóra a jeho manželky Terézie Szaboovej“ vyvíjala nepretržitú činnosť až do roku 1953. Z listu bývalého Okresného národného výboru v Senci zo 17.12.1951,značky IV-458-1951/1b vo veci revízie pozemkov hospodárenia rodinných a štipendijných základín vyplýva, že z pozemkov vo výmere 43 kat. jutár v árende aj v rokoch 1948 a 1949 z inkasovanej árendy bolo ako posledným uhradené štipendium Milanovi, Tiborovi, Ladislavovi a Viliamovi Poórovcom. Kurátorom základiny bol v tej dobe Gejza Poór ,krajčír v Senci.

V pozemkovej knihe katastrálneho územia Senec vo vložke č.1493,pod A+1 – majetková podstata – pod rádovým číslom 1 je evidovaná parcela č.2247 ako roľa “pod vinohradmi“ – urbársky majetok – o výmere 46 kat. Jutár a 857 štv. siah. V časti B.- vlastníctvo – je tento platný zápis: Vložené v prospech “Rodinnej študijnej základiny Ladislava Poóra a jeho manželky Terézie, rod. Szabóovej“.
V procese kolektivizácie poľnohospodárstva užívateľom uvedených pozemkov sa stalo JRD v Senci, ktorého právny nástupca Poľnohospodárske družstvo v Senci užíval pozemky.
Počas obdobia totalitného režimu zo samozrejmých dôvodov základina nemohla vyvíjať svoju činnosť.
Príslušníci rodiny menom Poór, ktorí preukázali svoj vzťah k zakladateľovi uvedenej rodinnej študijnej základiny sa rozhodli pokračovať v humánnom poslaní myšlienky podporovať odkázaných členov svojho rodinného príbuzenstva v maximálne širokom pojatí. Za tým účelom zakladajú toto Združenie podľa zákona č.83/1990 Zb.o združovaní občanov, v znení zákona č.300/1990 Zb.
Účelom Združenia je zachovať historický odkaz zakladateľa pôvodnej štúdijnej základiny a riadnou starostlivosťou o nehnuteľný a hnuteľný majetok a využívať výnos z nehnuteľností zapísaných na LV 3463, a to na poskytovanie finančnej podpory študujúcej mládeže pôvodom z rodiny Poórovcov v zmysle týchto stanov na stredných a vysokých školách ako i na zveľaďovanie nehnuteľností vo vlastníctve združenia v súlade s článkom V. týchto stanov. Počet podporovaných študentov a výšku podpory určí výbor.

Článok IV .
Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:
-Zhromaždenie rodiny Poórovcov (ďalej len Zhromaždenie)
-Výbor
-Kontrolná komisia

Najvyšším orgánom Združenia je Zhromaždenie, ktoré sa skladá zo všetkých členov. Schádza sa podľa potreby. V prípade nedostatočného počtu členov sa o 30 min. po pôvodnom termíne zíde mimoriadne zhromaždenie, kde rozhoduje väčšina prítomných členov. Na túto skutočnosť musia byť členovia upozornení v pozvánke.

Zhromaždenie rodiny zvoláva Výbor podľa svojho uváženia. Zhromaždenie volí Výbor a Kontrolná komisia.
Rozhoduje o závažných otázkach, najmä o
-schválení stanov a ich následných zmien
-príslušnosti člena k rodine Poórovcov ( v prípade nejasností)
-nakladaní s majetkom Združenia
-schválení výdavkov Združenia
-zániku Združenia a určení likvidátora

Výbor je 5 členný a zo svojich členov volí predsedu, podpredsedu, tajomníka, hospodára a pokladníka združenia. Poslaním výboru je riadiť činnosť a operatívne riešiť problémy Združenia medzi zasadnutiami Zhromaždenia. Výbor sa schádza podľa potreby. Schôdzky Výboru zvoláva jeho predseda. Výbor rieši bežné problémy Združenia, splnomocňuje jednotlivých členov na zastupovanie na rokovaniach alebo vybavovaniach bežných záležitostí Združenia vo vzťahu k štátnym orgánom a iným právnym subjektom. Určuje výšku štipendia ako i počet pridelených štipendií v závislosti od finančnej situácie združenia, počtu žiadostí a splnení podmienok na pridelenie štipendia.
Štatutárnym zástupcom Združenia je predseda Výboru , podpredseda a tajomník. Právo podpisovať majú vždy dvaja, predseda a spolu s ním podpredseda alebo tajomník a to najmä zmluvy, dohody, návrhy na začatie súdneho konania. Na právne úkony týkajúce sa zmien majetkovej podstaty, najmä charakteru nehnuteľností, je však potrebný súhlas Zhromaždenia.
Kontrolná komisia je 3-členná, zo svojich členov si volí predsedu. Schádza sa podľa potreby. Predseda kontrolnej komisie má právo zúčastňovať sa (bez hlasovacieho práva) na schôdzkach Výboru. Kontrolná komisia
-kontroluje ekonomickú činnosť Združenia,
-prerokúva sťažnosti a upozornenia členov Zhromaždenia,
-za svoju činnosť zodpovedá Zhromaždeniu,
-je nezávislá od Výboru,
-svoje podnety a návrhy na odstránenie nedostatkov predkladá Výboru a sleduje včasnosť a účinnosť odstránenia nedostatkov,
-o svojej činnosti a poznatkoch iniciatívne informuje Zhromaždenie.

Článok V .
Zásady hospodárenia

Združenie je právnickou osobou. Spravuje sa ustanoveniami zákona 83/1990 Zb. o Združovaní občanov v znení neskorších zmien a predpisov.
Združenie hospodári s vlastným majetkom, t.j. poľnohospodárskymi pozemkami a iným majetkom a výnosmi z nich v zmysle jeho poslania a týchto Stanov. Nehnuteľný majetok Združenie nemôže predať, darovať ani prevádzať na iné subjekty. Združenie môže predať časť svojho majetku iba v prípade verejného záujmu (napr. výstavba diaľnice) pod hrozbou vyvlastnenia, ktoré by spôsobilo združeniu finančnú stratu.
Združenie je povinné sa o svoj majetok starať a udržiavať ho v dobrom stave.
Členovia môžu do majetku Združenia prispievať darmi (nehnuteľnosťami , peňažnými a vecnými príspevkami ) . Združenie môže prijímať aj iné dary a príspevky.
Výbor zabezpečuje vedenie účtovnej evidencie a výkazníctva, ročnej uzávierky
Výbor je oprávnený dohodnúť vykonanie špeciálnych úkonov (ekonomických , technických , právnych ) za odmenu s fyzickými a právnickými osobami.
Finančne prostriedky Združenia budú uložené v peňažnom ústave na bežnom účte .
Členovia Výboru , resp . kontrolnej komisie , alebo iný člen Zhromaždenia poverený osobitnou úlohou ad hoc majú nárok na úhradu hotových výdavkov , cestovných a iných výdavkov .
Združenie je platiteľom príslušných daní.
Kontrolná komisia je oprávnená nariadiť revíziu hospodárenia nezávislým auditorom.
Združenie ručí za svoje záväzky celým svojim majetkom. Jeho členovia za záväzky Združenia neručia.

Článok V I .
Práva a povinnosti členov

Členom združenia môže byť každý príslušník rodiny Poórovcov starší ako 18 rokov nesúci meno Poór, ktorý radom úmrtných a rodných listov preukáže Združeniu svoj vzťah (rodokmeň ) k zakladateľovi rodinnej študijnej základiny alebo ich príbuzným.
Každý člen má právo zúčastňovať sa na zasadnutí Zhromaždenia, voliť (hlasovať ) , byť volený do orgánov Zhromaždenia , byť informovaný o činnosti Združenia a prostredníctvom otázok , návrhov , námetov a pripomienok aktívne podieľať sa na jeho činnosti a domáhať sa súdnej ochrany. On sám , alebo jeho potomok má právo uchádzať sa o rodinné štipendium. Bližšie podmienky poskytnutia štipendia sú uvedené v „Pravidlách pre poskytovanie štipendií“, ktoré sú schvaľované zhromaždením.
Člen Združenia je povinný dodržiavať stanovy , všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na činnosť Združenia , chrániť a zveľaďovať jeho majetok a domáhať sa odstránenia zistených nedostatkov v činnosti Združenia .

Článok V I .
Súdna ochrana

Ak člen Združenia považuje rozhodnutie niektorého z jeho orgánov , proti ktorému už nemožno podľa stanov podať opravný prostriedok, za nezákonné alebo odporujúce stanovám , môže do 30 dní odo dňa , keď sa o ňom dozvedel ( subjektívna lehota ) , najneskôr však do 6 mesiacov od rozhodnutia ( objektívna lehota ) , požiadať príslušný Okresný súd o jeho preskúmanie. Návrh na preskúmanie nemá odkladný účinok , rozhodnutie je vykonateľné , pokiaľ súd výkon napadnutého rozhodnutia nepozastaví.

Článok V I I .
Zánik Združenia

Združenie môže zaniknúť rozhodnutím Zhromaždenia alebo na základe právoplatného rozhodnutia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Článok V I I I.
Účinnosť stanov

Tieto stanovy boli schválené uznesením zhromaždením dňa 20. mája 2017. Zmena stanov registrovaná na MV SR dňa 26.1.2006 pod číslom VVS/1-900/90-5845-2 stráca platnosť dňom registrácie týchto stanov.